Държавен вестник, брой 48 от 08.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 48 от 08.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 48 от 08.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 149 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, на 3.10.2021 г.
УКАЗ № 150 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, на 3.10.2021 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 27.05.2021 г. по конституционно дело № 9 от 2020 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Законa за банковата несъстоятелност
ЗАКОН за банковата несъстоятелност

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 от 2.06.2021 г. за допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари
НАРЕДБА № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица
НАРЕДБА № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-610 от 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
НАРЕДБА № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 13 от 26.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“
НАРЕДБА № 13 от 5.05.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
НАРЕДБА № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност41
НАРЕДБА № 37 от 29.11.2006 г. за признаването на приетите пазарни практики41
НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства41
НАРЕДБА № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници41
НАРЕДБА № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение41
НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване42
НАРЕДБА № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество42

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-769 от 28.10.2008 г. за обявяване за защитена зона „Бургаско езеро“ с идентификационен код BG0000273 в землищата на гр. Бургас, кв. Горно Езерово, кв. Долно Езерово, кв. Меден рудник, кв. Лозово, община Бургас, област Бургас
ЗАПОВЕД № РД-839 от 17.11.2008 г. за обявяване за защитена зона „Атанасовско езеро“

 

Коментарите са затворени.