Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2021 г.

Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 47 от 04.06.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 146 за награждаване на г-н Джонг Джин-кю – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 от 02.06.2021 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 12 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“
НАРЕДБА № 47 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

 

Коментарите са затворени.