Полезно в ДВ (бр. 47 от 04.06.2021 г.)

В новия 47-ми брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, които влизат в сила от днес. Паралелно ще продължат да се издават и хартиени рецепти, и електронни рецепти. Това обаче няма да важи за лекарствата, заплащани напълно или частично от НЗОК – за тях остава задължителното предписване с електронна рецепта. Съгласно друга промяна протоколите за химиотерапия няма да се преиздават, а издадените до влизане в сила на измененията ще се изпълняват до изтичане на техния срок на валидност.

 Изменена е и Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция.

Директивата въвежда пределни нива на експозиция за 10 химични агента. Тези нива – индикативни гранични стойности на професионална експозиция, се основават на здравни критерии и стойности, които Научният комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти извежда от най-новите научни данни, които са на разположение. Те представляват пределните нива на експозиция, под които, като цяло, не се очакват вредни последици от конкретния химичен агент след краткотрайна или ежедневна експозиция в течение на трудовия живот. Тези стойности са предназначени да бъдат в помощ на работодателите при определяне и оценка на рисковете и при прилагане на мерки за превенция и защита на работещите.

Коментарите са затворени.