Полезно в ДВ (бр. 40 от 14.05.2021 г.)

В 40-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван Указ № 133 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г., който определя 31 изборни района за страната.

Обнародвана е нова Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал. С нея се доразвиват правилата, по които се определят приложимите нива на буфера за системен риск и буферите за системно значими институции, като се актуализира и начинът, по който те си взаимодействат. В обхвата на ограниченията върху разпределенията попада и буфера на отношението на ливъридж.

Публикувани са промени в няколко важни наредби, които регулират дейността на търговските банки. Това са Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции, Наредба № 4 на БНБ от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките, Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките и Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции. С промените в първата наредба се уреждат условията и редът за издаване на одобрение на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност по чл. 35а от ЗКИ. Прецизират се изискванията за предоставяне на информация в рамките на производството за издаване на банков лиценз и за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред. Измененията в останалите три акта въвеждат в нормативната база разпоредби от Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС.

Коментарите са затворени.