Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд – Солидарна отговорност на получателя по облагаема доставка, който е упражнил правото си на приспадане на ДДС; Данъчно облагане – Приходи от инвестиции; Принцип на данъчна неутралност –  Възстановяване на надвзетия ДДС – Лихви за забава; Застраховка „Гражданска отговорност“ – Понятия „Превозно средство“ и „Използване на превозни средства“

 Данъчна политика

 • Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Определяне и корекция на митническата стойност – Договорна стойност — Цена, включваща доставката на границата

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци.  Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Намаляване на данъчната основа – Възстановяване на надвзетия ДДС – Лихви за забава — Липса на национална правна уредба – Принцип на данъчна неутралност – Пряка приложимост на разпоредбите на правото на Съюза — Принцип на съответстващо тълкуване
 2. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 3. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Приходи от инвестиции — Доходи, разпределени от предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), което е местно лице и е учредено в съответствие с договорното право — Доходи, разпределени от ПКИПЦК, което е установено в друга държава членка и е учредено въз основа на устав — Разлика в третирането
 4. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Лица — платци на ДДС на данъчните органи – Солидарна отговорност на получателя по облагаема доставка, който е упражнил правото си на приспадане на ДДС, като е знаел, че лицето — платец на ДДС, няма да внесе този данък – Задължение на такъв получател да плати невнесения от платеца ДДС, както и лихвите за забава, дължими поради неплащането от последния на посочения данък
 5. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Неравноправни клаузи в потребителските договори – Последици от обявяването на клауза за неравноправна – Договор за ипотечен кредит, изразен в чуждестранна валута – Определяне на обменния валутен курс – Задължения на националния съд

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Оздравителна мярка, приета от орган на държавата членка по произход — Прехвърляне на права, активи или задължения към мостова институция — Обратно прехвърляне към кредитната институция, на която е наложена мярката за оздравяване – Lex concursus — Действие на оздравителната мярка в други държави членки — Взаимно признаване – Последици на оздравителната мярка за висящо съдебно производство — Изключение от приложението на lex concursus – Принцип на правна сигурност
 2. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховане — Възможност за предявяване на иск срещу застраховател с местоживеене в държава членка в друга държава членка в случай на искове, предявени от притежателя на полицата, застрахования или трето ползващо се лице, в съдилищата по мястото, където ищецът има местоживеене — Пряк иск, предявен от увредената страна срещу застрахователя — Действие по отношение на лицата — Професионален участник в сектора на застраховането — Понятия „увредена страна“, „клон“, „агенция“ или „друг вид представителство“
 3. Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз – Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност в областта на деликтната или квазиделиктната отговорност — Място на настъпване на вредата — Вреда, която се състои изключително от имуществена загуба — Понятие „място, където е настъпило вредоносното събитие“
 4. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица – Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Орган на местното самоуправление, придобил превозно средство по съдебен път — Регистрирано превозно средство, което се намира в частен имот и е предназначено за унищожаване — Понятия „Превозно средство“ и „използване на превозни средства“
 5. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Производство по несъстоятелност — Право на държавата членка, на чиято територия е образувано производството — Действие, което се урежда от правото на държава членка, различна от държавата на образуване на производството — Действие, което не може да бъде оспорено на основание на това право — Приложимо право към договорните задължения — Обхват на приложимото към договора право — Изпълнение на произтичащите от договора задължения — Изпълнение от трето лице — Иск за връщане на платеното, предявен във връзка с производство по несъстоятелност — Приложимо право към това плащане

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2021 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67, [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

 

Коментарите са затворени.