Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Противоречива или неправилна финансова практика – Тълкувателни решения;  Данъчно производство; Приложими разпоредби на действащия ЗДДС; Финансиране на бюджетен дефицит

Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 2. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Предпоставки за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит – Обективни данни, че стопански операции са белязани с измама или злоупотреба – Приложимите разпоредби на действащия ЗДДС ограничават изискуемата проверка за реалност на спорната стопанска операция единствено до пряката доставка
 3. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС – Начин за определяне митническата стойност на вносни стоки – Използване на вторични методи за определяне на митническата стойност – Наличие на „основателни съмнения“ по смисъла на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 2015/2447
 4. Данъчни постоянни разлики и влиянието им върху финансовия резултат – Данъчно третиране продажбата на имоти, отчуждени принудително в полза на трето лице, срещу което ревизираното лице няма насрещно вземане
 5. Данъчно облагане и мениджмънт – Включване на задължението за лихви на главния длъжник в отговорността на третото лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК
 6. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка… – Приложение № 30 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 7. Заявление за прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице – представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – Приложение № 45 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 8. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице – Приложение №1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. (в сила от 1.07.2021 г.)
 9. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Определяне мястото на доставка на услуга, предоставяна на лице с идентификационен номер в друга държава-членка – Установяване наличието на „постоянен обект“ на получателя – Понятия „място на установяване на стопанска дейност“ и „постоянен обект“
 10. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Основания за непризнаване на правото на приспадане на данъчен кредит – Липса на достатъчно аналитични записвания и данни, от които може да се установи идентичност на процесните стоки по предходен доставчик и последваща реализация на същите – Необходимостта от закупуване на готова продукция чрез посредник и с надценка, предвид възможността за директни покупки
 11. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Валидност на ревизионен акт, издаден на регистрирано лице – получател по облагаема доставка, на основание чл. 177 от ЗДДС, когато с предходен ревизионен акт на същото лице не е коригирано извършеното от него приспадане на данъка
 12. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Данъчно производство
 2. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Определяне на данъчната основа за облагане предвид неотчетените приходи и изчисляване на коефициент на средна годишна надценка на продадените стоки, с който са коригирани нетните приходи от продажби, общите разходи и финансовият резултат – Ревизия и проверка на компютърната информация – нерегламентираното инсталиране и употреба на какъвто и да е софтуерен продукт не може да е основание информацията от същия да бъде изключена от доказателствата
 3. Обезпечителни мерки
 4. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – Прекъсване на давността при образуване на изпълнително дело и при изпращане на съобщение по чл. 221, ал. 1 от ДОПК
 5. Провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК
 6. Продажба чрез търг

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Изплащане на пенсиите.  Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите
 2. Изчисляване размера на пенсиите
 3. Права и помощи за хората с увреждания

Бюджет и одит

 1. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната система.  Финансиране на бюджетен дефицит

Сделки. Банки и финанси

 1. Застраховки на банкови кредити. Защита на кредитора – Право за предявяване на иск по чл. 135 ал. 1 ЗЗД ако увреждащата сделка или действие са извършени преди сключването на договора за прехвърляне на вземането

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. БВП – Разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени
 4. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2021 година
 5. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Справка за отписаните задължения с индивидуален размер над 50 милиона лева
 8. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2021 г.
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; [email protected]

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа;

 

Коментарите са затворени.