Държавен вестник, брой 38 от 11.05.2021 г.

Държавен вестник, брой 38 от 11.05.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 38 от 11.05.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 07.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 07.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 07.05.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 от 07.05.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 07.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 07.05.2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател

Министерство на икономиката

НАРЕДБА № РД-04-3 от 26.04.2021 г. за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 9 от 09.04.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Леяр“

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология
НАРЕДБА № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология

 

Коментарите са затворени.