Полезно в ДВ (бр. 27 от 02.04.2021 г.)

В новия 27-ми брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, които са свързани с промените в законодателството през последната година. Допълват се съществуващи и въведени нови правила в действащата система на ДДС, в контекста на доставките на услуги и  дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки. Предвидени са разпоредби относно подаването на месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция „Митници“, както и когато не са налице условията за прилагане на режим за внос или отсрочено плащане на данъка при внос, данъкът при внос да е изискуем от получателя на пратката.

Във връзка с въведените правила със закона за прилагане на специалните режими се приемат разпоредби, изясняващи случите, когато лицата  нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури за доставки с място на изпълнение на територията на страната; имат право на приспадане на данъчен кредит; формират облагаем оборот за регистрация. Във връзка с направените в закона изменения, свързани с оттеглянето на Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, се предлага разпоредба относно определяне мястото на изпълнение при доставки до Великобритания и Северна Ирландия.

В неофициалния раздел е обнародвана нова Заповед № РД-01-73 от 22.03.2021 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, която влиза в сила от днес. С нея се утвърждават нови образци на: заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 1); заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 2); заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 3); заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 4).

 

Коментарите са затворени.