Държавен вестник, брой 33 от 20.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 33 от 20.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 33 от 20.04.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане оставката на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по здравеопазването

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 15.04.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 15.04.2021 г. за изменение на Постановление № 361 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряването на водоснабдителната инфраструктура в община Севлиево и в община Габрово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряването на водоснабдителната инфраструктура в община Севлиево и в община Габрово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 15.04.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за качеството на социалните услуги
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 15.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 348 от 15.04.2021 г. за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителна организация
РЕШЕНИЕ № 356 от 15.04.2021 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.
РЕШЕНИЕ № 545 на МС от 28.06.2004 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър
РЕШЕНИЕ № 357 от 15.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Панорама – север“, община Варна, област Варна

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.40
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.40
ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж към Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Професионален старшински колеж50
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет „Васил Левски“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Професионален старшински колеж

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБАТА за изменение и допълне¬ние на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 5 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията „Химик-оператор“
НАРЕДБА № 42 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Химик-оператор“

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2449-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Николай Цветанов Сираков за народен представител в Седми изборен район – Габровски, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2450-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Десислава Ангелова Тодорова за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2451-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Александър Петров Александров за народен представител в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2452-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Любомира Симеонова Попова за народен представител в Четвърти изборен район – Великотърновски, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2453-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Александър Иванов Паризов за народен представител в Десети изборен район – Кюстендилски, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2454-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Мирослав Иванов Аспарухов за народен представител в Шести изборен район – Врачански, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2455-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Зорница Николаева Михайлова за народен представител в Осми изборен район – Добрички, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2456-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Христина Иванова Георгиева за народен представител в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2457-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Галя Енева Захариева за народен представител в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2458-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Георг Даниелов Георгиев за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2459-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Радостин Радославов Танев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2460-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Митко Стайков Стайков за народен представител в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2461-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Димо Чавдаров Георгиев за народен представител в Тридесети изборен район – Шуменски, в 45-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 2462-НС от 15.04.2021 г. относно обявяване на Алисе Кямилова Муртезова за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 45-то Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2021 г. съгласно Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица104
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни пре¬водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Софийския окръжен съд, за 2021 г.122

 

Коментарите са затворени.