Държавен вестник, брой 27 от 02.04.2021 г.

Държавен вестник, брой 27 от 02.04.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 27 от 02.04.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 105 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Панама
УКАЗ № 106 за назначаване на Милена Георгиева Иванова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Панама със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 29.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 29.03.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за административното обслужване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 2.03.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 29.03.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
РЕШЕНИЕ № 274 от 29.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Созопол – запад“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 276 от 29.03.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Кранево – север“, община Балчик, област Добрич

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-10 от 01.04.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-9 от 22.02.2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2336-НС от 30.03.2021 г. относно изменение на изборна книга, утвърдена с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 1954-НС на ЦИК от 26.01.2021 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-01-73 от 22.03.2021 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца70
ЗАПОВЕД № РД01-526 от 1.08.2019 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца70
РЕШЕНИЕ № 64 на БНБ от 18.03.2021 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета „Нестинарство“ от серията „Български традиции и обичаи“

 

Коментарите са затворени.