Полезно в ДВ (бр. 26 от 30.03.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 3 от 23 март 2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г., с което Конституционният съд (КС)  обяви за противоконституционно отнемането на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби. В решението си КС пише, че „като анализира оспорените разпоредби, стига до извода, че истинската цел на оспорените разпоредби не е формално посочената в ЗДвП – осигуряване на безопасността на движението по пътищата, а по-лесното събиране на вземанията от глоби. Така прочетени, въпросните разпоредби придобиват характер на санкция за несъществуващо административно нарушение.“ КС подчертава, че не всяко неизпълнение на задължение е административно нарушение, а неплащането на глобата в едномесечен срок не е въздигнато за такова. Съдът пише, че „Всяко ограничаване на основни конституционни права на гражданите, което има за цел да компенсира неспособността на държавата да изпълнява задълженията си, е недопустимо в правовата държава (Решение № 6 от 2013 г. по к.д. № 5/2013 г.). Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по принудително събиране на наложените глоби, по никакъв начин не може да бъде основание за фактическо санкциониране на гражданите.“

Публикувана е нова Наредба за изискванията към бързо замразените храни, която влиза в сила след 14 дена. Прецизират се методите и правилата за вземане на проби от бързо замразените храни. Сред тях са изискванията към производството, температурата при транспорт и съхранение, начините за етикетиране и обозначаването им. В нормативния акт са регламентирани и спецификациите за производството на бързо замразените храни, както и условията за етикетирането им, за да бъдат предлагани на пазара.

Промени има в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с цел синхронизирането му с настъпилите промени в законодателството. Във връзка с измененията в Закона за професионалното образование и обучение са променени  функциите  на НАПОО и са въведени отговорности по отношение  на законодателно въведените нови процеси в системата на професионалното обучение, като процеса на валидиране на знания, умения и компетентности (чл. 40 от ЗПОО) и процеса за осигуряване на качество на професионалното обучение  в  центровете  за професионално обучение (чл. 9а, чл. 22, ал. 9 и чл. 42, т. 2а от ЗПОО). В полза и подкрепа на бизнеса и  облекчаване  на  лицензионната  процедура са конкретизирани  условията и редът за издаване  на  лицензии на центровете за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране.

Коментарите са затворени.