Държавен вестник, брой 26 от 30.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 26 от 30.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 26 от 30.03.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 104 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, на 27 юни 2021 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 23.03.2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г.
ЗАКОН за движението по пътищата

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 24.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 24.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 25.03.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 25.03.2021 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 25.03.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 25.03.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви
НАРЕДБА за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 25.03.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 25.03.2021 г. за изменение на Постановление № 41 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 на МС от 4.02.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 25.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 25.03.2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и на максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г., по бюджета на Министерството на туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 26.03.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни
НАРЕДБА за изискванията към бързо замразените храни
НАРЕДБА за специфичните изисквания към мазнините за мазане
НАРЕДБА за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо
НАРЕДБА за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните
НАРЕДБА за изискванията към бързо замразените храни15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 26.03.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
РЕШЕНИЕ № 258 от 25.03.2021 г. за признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ за национално представителна организация

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“
НАРЕДБА № Н-3 от 12.03.2021 г. за регистрация и контрол на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-306 от 18.03.2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Поправки

СПОГОДБА между Република България и Япония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода53

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд и Административния съд – Благоевград, за 2021 г.72
СПИСЪК на съдебните преводачи, вписани към Окръжния съд – Благоевград, за 2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2021 г.

 

Коментарите са затворени.