Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 20 от 09.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 20 от 09.03.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
ЗАКОН за електронните съобщения
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за държавните такси
ЗАКОН за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за противодействие на тероризма
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция
ЗАКОН за Българската телеграфна агенция
РЕШЕНИЕ за възлагане на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за провеждане на своевременни консултации с Европейската комисия с цел проучване на възможностите за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, които са получили разрешение за употреба в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство

Президент на Републиката

УКАЗ № 72 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, на 27.06.2021 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 02.03.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, приета с Постановление № 212 на Министерския съвет от 2005 г.
НАРЕДБА за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 02.03.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация86
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на труда и социалната политика86
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта86
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане86
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“86
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи86
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 05.03.2021 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 10.01.2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 05.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 05.03.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 05.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 05.03.2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г.
НАРЕДБА за Единната информационна система за противодействие на престъпността
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 05.03.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 05.03.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
РЕШЕНИЕ № 178 от 02.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Василико“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 179 от 02.03.2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж „Добруджа – юг“, община Шабла, област Добрич

СПОРАЗУМЕНИЕ за принос между Европейската инвестиционна банка и Република България по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 (Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 30.09.2020 г. – ДВ, бр. 87 от 2020 г.)

 

Коментарите са затворени.