Държавен вестник, брой 18 от 02.03.2021 г.

Държавен вестник, брой 18 от 02.03.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 18 от 02.03.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия
ЗАКОН за филмовата индустрия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за допълнение на Закона за движението по пътищата
ЗАКОН за движението по пътищата
РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31 декември 2020 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 62 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Никарагуа
УКАЗ № 63 за назначаване на Милена Георгиева Иванова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Никарагуа със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати
УКАЗ № 64 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия
УКАЗ № 65 за назначаване на Янко Василев Йорданов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия със седалище в Абуджа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от 25.02.2021 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 от 25.02.2021 г. за допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 1996 г.
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 от 25.02.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 25.02.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 25.02.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 156 от 25.02.2021 г. за признаване на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за национално представителна организация
РЕШЕНИЕ № 158 от 25.02.2021 г. за обявяване на 30 октомври за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти

Министерство на външните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи
НАРЕДБА № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
НАРЕДБА № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита31

Поправки

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията31

 

Коментарите са затворени.