Полезно в ДВ (бр. 16 от 23.02.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за устройство на територията. Общите устройствени планове вече ще могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на имота от собственици на имоти, непосредствено засегнати от техните предвиждания. Разрешение за строеж ще се дава само, ако улиците около обекта вече са собственост на общината. В същата посока е и разпоредбата, че даден обект се въвежда в експлоатация само, ако вече са изпълнени мероприятията по изграждане на улици.

Към обектите частна собственост, които може да се отчуждават за публични нужди на основа на влезли в сила подробни устройствени планове, изрично се добавят обществените паркинги. Ателиетата получават статут като на жилищата. Облекчават се процедурите, по които общината ще премахва мобилни обекти за търговия, ако не са по правилата.

Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) ще е отговорна за лицата, които упражняват строителен надзор и консултантите по инвестиционни проекти. Почти всички административни движения, свързани с устройството на територията, ще бъдат публикувани в единен публичен регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Обнародвани са и измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се предвижда нeзaвиcим пpoĸypop дa paзcлeдвa глaвния, след като депутатите преодоляха ветото на президента върху тези промени. Всеки прокурор с поне 12 години стаж може да се кандидатира за поста на специален прокурор. Номинации могат да правят и шестима членове на контролирания от главния прокурор Висш съдебен съвет. За да бъде избран спецпрокурорът, за него трябва да гласуват поне 15 души от 25-членния Висш съдебен съвет.

Мандатът на новата фигура е 5 години и след края му, прокурорът ще може да избере дали да се върне в прокуратурата или да стане съдия. Обвиненията срещу главния прокурор и заместниците му ще се внасят в Специализирания наказателен съд. Новият прокурор ще може да възлага отделни действия по разследването на следовател към спецпрокуратурата, а когато е във фактическа невъзможност сам да извърши дадено действие, шефът на спецпрокуратурата ще определя един от подчинените му обвинители, който да го направи. Отказите да се образува дело срещу главния прокурор ще могат да се обжалват в съда.

Промени има в Закона за гражданското въздухоплаване, съгласно които пътниците ще имат право да предявят иск срещу превозвачите по международни и вътрешни линии в срок до една година от деня на пристигането на самолета в местоназначението, от деня, в който е трябвало да пристигне, или от деня на прекратяване на превоза. До момента правото на иск срещу превозвача по международните превозни договори се погасяваше в двегодишен срок, а по вътрешните – в шестмесечен срок. Измененията определят един и същ срок както за вътрешните, така и за международните полети.

Дава се възможност малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети с общо предназначение. Министърът на транспорта, съгласувано с министъра на външните работи и директора на Държавна агенция „Национална сигурност“, ще определя условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори.

Обнародвани са промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. във връзка с мярката „Кризисно съхранение на вино“. Документи по мярката ще се подават в периода 1-12 март 2021 г. в Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ), а размерът на финансовата помощ е 0,07 лв. на литър вино, складирано за месец.

„Кризисно съхранение на вино“ представлява съхранение в данъчни складове или обекти за производство на вино на временното оттеглено от пазара вино. Мярката се прилага за вина, предназначени за съхранение поради липса на възможност за търговска реализация. Помощта се предоставя за съхранявани партиди вино в период от 16 октомври 2020 г. до 20 септември 2021 г. Допустимо е авансово плащане – 100 % от помощта, при което периодът на съхранение може да бъде до 31 декември 2021 г.

Коментарите са затворени.