Полезно в ДВ (бр. 15 от 19.02.2021 г.)

В новия 15-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съгласно които председателят на състава на административния съд ще може налага глоба за нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в производството. А всяко процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено.

С друга част от приетите изменения и допълнения в АПК се уреждат случаите, когато компетентният съд не може да разгледа дело, например поради отводи на съдиите в него, както и на спорове за подсъдност. Съгласно новия член 142б съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката. Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му.

Промени има и в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които предвиждат облекчен режим за регистрация на вътрешните обектите за снабдяване с горива за превозвачи, концесионери на природни богатства, както и строителни обекти, свързани с важни за страната инфраструктурни проекти.

Обнародван е нов Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните, която е постоянен консултативен орган, който подпомага министъра на земеделието, храните и горите при извънсъдебно разрешаване на спорове между бизнес оператори, включително за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики. С правилника се  уреждат организацията на дейността на комисията, редът за провеждане на заседания и редът за вземане на решения от Помирителната комисия.

 

 

 

Коментарите са затворени.