Полезно в ДВ (бр. 14 от 17.02.2021 г.)

В извънреден брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, които влизат в сила от деня на обнародването с малки изключения.

През 2021 г. за осигурителен и трудов стаж ще се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни, а не досегашните 60 дни. Прие се още, че обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху парични средства, изплатени на работници и служители като компенсации въз основа на акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19.

С преходните и заключителните разпоредби се изменят редица закони: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за хазарта, Закона за семейни помощи за деца и др.

Уеднаквяват се помощите за деца с увреждания. Досега законът предвиждаше различни суми за децата с уреждания в зависимост дали са настанени в биологични или семейства на осиновители, или са настанени в семейства на близки, роднини или приемни родители. Реши се играта кено да бъде част от държавния монопол. Прие се общините да разполагат с два месеца гратис кредитна ваканция, през които те няма да дължат вноски по безлихвените си кредити. Въвеждането на такса битови отпадъци се отлага с 1 година заради преброяването на населението. Фирмите, регистрирани през 2020 г., също ще могат да се възползват от безвъзмездните средства, отпуснати от държавата, като процент от оборота без ДДС. Прие се още, че през 2021 г. ваксини срещу COVID-19 могат да бъдат прилагани и на лица, пребиваващи продължително в България.

Обнародвана е нова Наредба № 8121з-182 от 15 февруари 2021 г. за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица, която влиза в сила от днес. Министерството на вътрешните работи (МВР) ще може да пази не само служители в администрацията „при наличието на конкретна застрашеност във връзка с упражняване на функциите им“, не само застрашени и защитени свидетели, но и премиер, президент и председател на Народното събрание.

При получаване на сигнал за заплаха прекият ръководител на застрашеното лице изготвя писмено уведомление до председателя на специална комисия в МВР, в което се посочват относимите факти и обстоятелства. Заплахата може да бъде възприета лично или идентифицирана от други лица или от органи на държавната и местната власт.

Коментарите са затворени.