Полезно в ДВ (бр. 11 от 09.02.2021 г.)

В новия 11-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, които влизат в сила от днес. С тях се дава възможност на хората под карантина или в изолация да могат да гласуват на предстоящия парламентарен вот. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки. Срокът за подаване на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия е не по-късно от три дни преди изборния ден.

 Изменен и допълнен е Законът за железопътния транспорт – част от промените са свързани с отлагане прилагането на част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Прецизират се случаите, при които се преразглежда лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и въвеждане на възможността за спиране действието на лицензията за железопътен превоз. Променят се и разпоредби, свързани с прилагане на административнонаказателно производство при нарушения, свързани с безопасността на движението и сигурността на превозите, включително въвеждане на предварителното изпълнение на административния акт, издаден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Публикувани са три нови наредби, свързани с регулацията на хазарта – Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи, Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване и Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри. Първата наредба определя ясни и изчерпателни правила и условия както за организаторите на отделните видове хазартни игри, така и за участниците в тях. С третия акт се установяват минималните изисквания, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри при организиране на работата, финансовия контрол и отчитане на резултатите при провеждане на игрите. Предвиждат се образци за всеки вид документ, необходим за дейността и контрола на хазартната игра.

Обнародвана е нова Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, тъй като досегашната практика за прилагане на общински програми за овладяване на популацията от безстопанствените кучета не постигна задоволителни резултати. Регламентирани са изискванията при извършване на преброяване на безстопанствените кучета от екипи, сформирани със заповед на кмета на съответната община, основни фактори, които следва да бъдат взети предвид при преброяването и реда за отчетност на извършеното преброяване.

С цел осигуряване на публичност и достъпност на данните за гражданите и всички заинтересовани страни се изготвя протокол, който се публикува на интернет-страницата на съответната община, а обобщен доклад от протоколите на всички общините се изготвя от Българската агенция по безопасност на храните и се публикува на сайта на агенцията. Разписани са изискванията към дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.

Коментарите са затворени.