Полезно в ДВ (бр. 10 от 05.02.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност, която влиза в сила от 20.02.2021 г. Основната й цел е да стимулира даряването на храни и да се намали загубата и разхищението им. Така ще се създаде възможност храната, която не се е превърнала в хранителен отпадък и все още е годна за консумация, да бъде оползотворена и социално преразпределена за консумация от нуждаещи се лица. Определени са специфичните условия, изисквания и отговорности на всички, които участват в дейностите по хранително банкиране – бизнес оператори, оператори на хранителни банки, контролен орган. Разписани са условията, при които операторът на хранителна банка може да приема от бизнес оператори годни за консумация храни, непосредствено преди изтичане на срока за годност. Те могат да се предоставят и на нуждаещи се лица и на лица, предоставящи социални услуги.

Публикувани са промени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Въвеждат се задължителни дисциплини за различните направления в педагогиката. За подготвящите се за детски учители дисциплината е „Предучилищна педагогика“, за началните учители – „Начална училищна педагогика“, за тези в прогимназиален и гимназиален етап – задължителна подготовка по „Компетентностен подход и иновации в образованието“, а бъдещите ресурсни учители ще трябва да изучават „Педагогика на специалните потребности“.

Изменена и допълнена е Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Уеднаквят се сроковете за подаване на декларация образец № 6 със срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ от лицата, които подават годишната  си  данъчна  декларация  до  30  юни  на  годината, следваща  годината  на придобиване на дохода. Създава се възможност за подаване на коректни данни за лицата, по отношение на които работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време. Самоосигурващите се лица ще могат да подават декларация образец № 7 във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите; отпада полето  на  т.  15.1  (Код  за  прекратяване  на  осигуряването)  от декларация образец № 1; прецизирана е разпоредбата, касаеща реда и начина за коригиране и заличаване на  данни.

Обнародвана е нова Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства. В нея се определят минималните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства и минималното задължително съдържание на правилата, които организаторите на хазартни игри представят за утвърждаване от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Посочени са техническите и функционални изисквания към централната компютърна система и по отношение на игралния софтуер. Въвеждат се допълнителни изисквания по отношение на: игрите на виртуално игрално оборудване; записите, регистрите и съхранението на данните; генератора на случайни числа; игрите, организирани онлайн, при които за генератор на случайни числа се използва игрална маса в игрално казино. Има и изисквания, свързани със защита на информацията и контрол на достъпа.

С Постановление № 30 на МС от 1.02.2021 г. за структурни промени в системата на здравеопазването от 15 февруари 2021 г. се закриват 8 дома за медико-социални грижи за деца – в Благоевград, Бургас, Бузовград, Добрич, Дебелец, София, Сливен и Хасково.

Коментарите са затворени.