Държавен вестник, брой 14 от 17.02.2021 г.

Държавен вестник, брой 14 от 17.02.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 14 от 17.02.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лицадоп. _
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за националната стандартизация
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за семейни помощи за деца
ЗАКОН за социалните услуги
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 15.02.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите
НАРЕДБА за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите
РЕШЕНИЕ № 114 от 12.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Пери-2“, участъци „Запад“ и „Изток“, разположено в землището на с. Студена, община Перник, област Перник, на „Щрабаг“ – ЕАД, гр. София
РЕШЕНИЕ № 123 от 15.02.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Кранево – Международен детски лагер“, община Балчик, област Добрич

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по отбрана

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-182 от 15.02.2021 г. за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-254 от 2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-254 от 13.02.2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи

Министерство на икономиката

НАРЕДБА № РД-04-1 от 11.02.2021 г. за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия

 

Коментарите са затворени.