Полезно в ДВ (бр. 4 от 15.01.2021 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Договорени са цени и обеми на медицинските дейности, които гарантират стабилност, устойчивост и сигурност във финансирането им през 2021 г.

Предвижда се разширяване обхвата на електронното здравеопазване, като се урежда механизмът за отчитането на електронните рецепти. Националната здравноосигурителна каса ще заплаща за лекарствените продукти, извън клиничните пътеки, по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, постигнати в хода на централизираните обществени поръчки, организирани от Министерство на здравеопазването, и стойността, на която са доставени в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

Обнародван е нов Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството, с който се регламентират статута, състава, структурата, функциите и организацията на дейността. Заложени са изисквания за участие в състава на Националния съвет, който ежегодно се актуализира със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Разписани са задълженията на председателя, секретариата и членовете на Националния съвет. Предвидено е заседанията да бъдат присъствени и неприсъствени, като се предоставя възможност за предоставяне на становища и гласуване по електронен път. Националният съвет удостоверява статуса на местните български породи селскостопански животни като застрашени от изчезване.

Коментарите са затворени.