Полезно в ДВ (бр. 3 от 12.01.2021 г.)

В 3-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, с който се създава възможност за осъвременяване на правилата за провеждане на процедурите за оценяване и акредитация и използване на съвременни технически и комуникационни средства.

Засилва се и контролът върху предлаганото качество на висшето образование посредством концентриране на оценяването при програмната акредитация при стриктно спазване на изискванията на Закона за висшето образование.

Програмната акредитация за дадено професионално направление ще се извършва едновременно за всички висши училища, обучаващи по специалности от направлението, по утвърден от Националната агенция за оценяване и акредитация график. При оценяване съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичния състав ще може да участва в акредитацията на едно висше училище.

Обнародвани са промени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, като се детайлизира правната уредба на обществените отношения, свързани със структурата и работата на асоциациите по ВиК. Създават се и условия за функциониране на асоциациите по ВиК в условията на извънредни ситуации, като се регламентират процедури за организиране и провеждане на неприсъствени заседания на общото събрание, урежда се възможността за заместване на председателя на асоциацията в случаите на продължително отсъствие.

Публикувани са две нови наредби, утвърждаващи медицински стандарти по „Обща медицина“ и „Гръдна хирургия“. С медицинските стандарти се определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.

Коментарите са затворени.