Държавен вестник, брой 4 от 15.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 4 от 15.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 4 от 15.01.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 1 за освобождаване на Надежда Николова Нейнски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Ре-публика България в Република Турция
УКАЗ № 2 за назначаване на Ангел Христов Чолаков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция със седалище в Анкара
УКАЗ № 3 за освобождаване на Радко Тодоров Влайков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Ре-публика България в Република Сърбия
УКАЗ № 4 за назначаване на Петко Колев Дойков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия със седалище в Белград
УКАЗ № 5 за освобождаване на Уляна Симеонова Богданска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария
УКАЗ № 6 за назначаване на Христо Стефанов Полендаков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Унгария със седалище в Будапеща

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 11 от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Робинзон“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 12 от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Сахара 2“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 13 от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Офицерски – изток“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 14 от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Офицерски – запад“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 15 от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Кранево – централен“, община Балчик, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 16 от 11.01.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Кранево юг – 1“, община Балчик, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 17 от 11.01.2021 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 година
НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА за 2021 година

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 от 14.08.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАРЕДБА № 4 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“

Министерство на земеделието, храните и горите

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилникa за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло
ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, версия 8, ревизия 1 от 01.01.2021 г.

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Коментарите са затворени.