Държавен вестник, брой 3 от 12.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 3 от 12.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 3 от 12.01.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 05.01.2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Министерство на енергетиката

УСТАВ на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-406 от 14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 2 от 23.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина“
НАРЕДБА № 41 от 21.12.2005 г. за утвърждаване на „Медицински стандарти по обща медицинска практика“
НАРЕДБА № 3 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“
НАРЕДБА № 5 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-14 от 08.12.2020 г. за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон55
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица (Приложения № 7 – 15)

 

Коментарите са затворени.