Държавен вестник, брой 2 от 08.01.2021 г.

Държавен вестник, брой 2 от 08.01.2021 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 2 от 08.01.2021 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 308 за награждаване на проф. д-р Георги Тодоров Тодоров с орден„Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409 от 30.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410 от 30.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411 от 30.12.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за Българската академия на науките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412 от 30.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 от 30.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 от 30.12.2020 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 от 30.12.2020 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417 от 30.12.2020 г. за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 на МС от 8.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управителиизм. _
ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 на МС от 26.11.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 31.12.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 от 31.12.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства64
НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори65
НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване65
НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса66
НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми66
НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
НАРЕДБА за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 5.01.2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
ПРАВИЛНИК за вписванията
РЕШЕНИЕ № 974 от 31.12.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Сахара 1“, община Варна, област Варна
РЕШЕНИЕ № 975 от 31.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Раденка“, участъци „Урвата“, „Лозята“ и „Кавака“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на „ДЕС-М“ – ЕООД, с. Крушево

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица (Приложения № 4 – 6)87

 

Коментарите са затворени.