Полезно в ДВ (бр. 104 от 8.12.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, фискалните цели и приоритети на правителството. Приоритетите на бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната. В бюджет 2021 са предвидени еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 000 жители, които нямат достъп до общата изравнителна субсидия, съгласно механизма за нейното разпределение през 2021 г. Това са основно общини, при които е отчетено намаление на приходите от данък върху недвижимите имоти с повече от 5 на сто и на приходите от туристически данък с повече от 15 на сто по данни от отчета за касово изпълнение на бюджетите им към деветмесечието на 2020 г. спрямо отчета им за същия период от предходната година.

Обнародвани са промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влизат в сила от 1.01.2021 г. Предвижда се ставка от девет на сто за доставка на храна за вкъщи, приготвена в заведения, като тя ще се прилага от 1 декември 2020 г. до 31 декември 2021 г. Данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс и е регистрирано по ЗДДС, трябва да води електронен регистър за доставките, за които се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които участва. С промените се регламентира, че специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос може да се прилага от данъчно задължено лице, което към датата на вноса представи пред митническите органи стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, както и неакцизни стоки. Въвеждат се нови разпоредби, които обхващат следните доставки: вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии; вътрешни дистанционни продажби и т. н. Редактират се разпоредбите в ЗДДС в посока мярката, свързана с използването на СУПТО, като тя ще бъде запазена, но като доброволна мярка и възможност за избор от страна на търговеца, а не като задължение и ще има облекчения за ползващите я.

С преходните и заключителни разпоредби на изменителния закон се правят промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Закона за счетоводството.

Чрез измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане се увеличава размерът на необлагаемите социални разходи за ваучери за храна от 60 лв. на 80 лева. От облагане се освобождават и социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот“.

От въвеждането на измененията и допълненията в Закона за корпоративното подоходно облагане се очаква облекчаване на данъчно задължените лица във връзка с удължаване срока за прилагане на данъчните облекчения, представляващи минимална помощ и помощ за регионално развитие, както и във връзка с изравняване в режима на данъчно третиране на доходите от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, с тези, търгувани на пазар за растеж.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица промените са във връзка с изместването на датата за деклариране и плащане на годишните данъци на юридическите лица по реда на ЗКПО, с цел синхронизация на разпоредбите и предотвратяване на дискриминация и неравностойно данъчно третиране на доходите от стопанска дейност по реда на двата закона, се предлага изместване на срока, който става от 1 март до 30 юни, за деклариране и внасяне на годишните данъци за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа. Въвежда се нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности.

Промени има и в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, като се създават условия на национално ниво за прилагане на регламент на ЕС за пристанищните услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата. Премахва се разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и на такива с регионално значение. Акваториална такса ще заплащат само тези собственици на територията и инфраструктурата на пристанища, които са разположили в пристанищната акватория плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения за връзка между кораба и брега или за защита от ветрово или вълново въздействие. Размерът на таксата ще се определя от Министерския съвет и ще се събира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Коментарите са затворени.