Полезно в ДВ (бр. 102 от 01.12.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани дългоочакваните промени в Закона за задълженията и договорите, с които се въвежда непозната до момента в българското частно право абсолютна давност: „С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено“.

Има обаче осем изключения за вземания, за които тя не се прилага: 1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357; 2. за непозволено увреждане; 3. за неоснователно обогатяване; 4. за издръжка; 5. за трудово възнаграждение; 6. за обезщетения по Кодекса на труда; 7. по повод приватизационна сделка; 8. по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

За заварените случаи давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането. Промените влизат в сила от 2.06.2021 г.

Изменен е Законът за опазване на околната среда и така регистрацията на кладенците се отлага с две години. Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления, подават заявление в срок до 28 ноември 2022 г. в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в регистъра.

Обнародвани са нови Списък на средищните детски градини и училища в Република България и Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България. Общо 957 стават образователни институции в първия списък – 186 детски градини, 33 отделни групи в детски градини и 738 училища, които се намират в 648 населени места.

Промените спрямо миналогодишните списъци са извършени по мотивирани предложения на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието. За децата и учениците, които са от населени места без детска градина или училище, от съответните общини е осигурен безплатен транспорт до образователните институции.

 

Коментарите са затворени.