Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец декември 2020 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС; Международни стандарти за финансово отчитане в сила от 01.01.2021 г.;

Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство; Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност; Защита на потребителите — Начин на изчисляване на променливия лихвен процент; Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество – Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“  

Данъчна политика

  1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
  2. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика – Случаи на освобождаване – Предоставяне на разположение на парични средства срещу възнаграждение – Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество и превеждане на получената сума на издателя на записа на заповед – Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“
  3. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната – Освобождавания при износ — Стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън Европейския съюз от купувач, който не е установен на територията на съответната държава членка — Стоки, които действително са напуснали територията на Съюза — Доказване — Отказ за възстановяване при износ — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност — Понятия „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, и „личен багаж“
  4. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
  5. Европейски практики при облагане доходите на физически лица от прехвърляне на права или имущество
 • Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 • Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 • Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС
 2. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство – Oпределяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – Възстановяване на ДДС – Посочване на номера на фактурата — Заявление за възстановяване
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето или самостоятелно заето лице в една държава-членка – Обр. ОКд.-284
 2. Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести в рамките на Европейския съюз – Закрила на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател – Трудова злополука – Смърт на работник или служител – Обезщетение за неимуществените вреди – Събиране на вземането от работодателя – Невъзможност – Понятия „дължими вземания“ на работниците и служителите и „неплатежоспособност на работодател“
 3. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице) – Обр. ОКд-236
 4. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице в различни държави-членки) – Обр. ОКд.-240
 5. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице) – Обр. ОКд-238
 6. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки) – Обр. ОКд.-237
 7. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки) – Обр. ОКд.-239
 8. Уведомление по чл. 17 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно наетия персонал на ЕО) – Обр. ОКд.-241

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика – Защита на потребителите — Правомощия, които предоставя Директива 93/13 на националния съд, в случай че договорът не би могъл да се изпълнява без неравноправните клаузи, а националният съд не би могъл да замени тези клаузи с диспозитивна разпоредба от националното право — Последици от установяването на неравноправния характер на клауза — Заместване на неравноправната клауза — Начин на изчисляване на променливия лихвен процент — Насочване на страните към преговори
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 • Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 • Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз
 1. Общностна данъчно-правна практика при прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете – Защита на миноритарните акционери — Задължително предложение за поглъщане — Метод за изчисляване стойността на акциите за определяне на справедливата цена — Правомощиe за коригиране на справедливата цена — Изключения от стандартния метод на изчисляване при обстоятелства и в съответствие с критерии, които са ясно определени — Международен стандарт за финансово отчитане 10 — Консолидирани финансови отчети — Отговорност на съответната държава членка — Вреда, претърпяна от предложителя в резултат на предложение с твърде висока цена

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Индекси на физически обем на реален БВП на човек от населението за периода 2005 – 2019 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2020 г.
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67,

тел. 970 89 77 – Редакция; 970 89 44 – HELP Desk; 923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

 

Коментарите са затворени.