Нова eвропейска финансова практика – декември 2020 г.

Нови решения

дело С-488/18 от 10 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Освобождаване на „доставката на някои услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание“ — Директен ефект — Понятие „нестопанска организация“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Обща система на данъка върху добавената стойност. Освобождавания. Доставка на някои услуги, тясно свързани със спорта. Степен на свободата на преценка на държавите членки. Законодателство на държава членка, което освобождава от ДДС само ограничен брой доставки на тясно свързани със спорта или физическото възпитание услуги. Понятие „нестопанска организация“.

Спор по повод отказа на Данъчна служба да освободи от данък върху добавената стойност някои свързани с голфа услуги, доставяни от G на практикуващите този спорт.

дело С-735/19 от 10 декември 2020 година

Защита на миноритарните акционери — Задължително предложение за поглъщане — Метод за изчисляване стойността на акциите за определяне на справедливата цена — Правомощиe за коригиране на справедливата цена — Изключения от стандартния метод на изчисляване при обстоятелства и в съответствие с критерии, които са ясно определени — Международен стандарт за финансово отчитане 10 — Консолидирани финансови отчети — Отговорност на съответната държава членка — Вреда, претърпяна от предложителя в резултат на предложение с твърде висока цена

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

При какви обстоятелства държавите членки могат да задължат предложителя да заплати на оставащите акционери цена, различна от платената от предложителя най-висока цена.Определяне на справедлива цена на предложението. Вземане предвид на цена, различна от най-високата цена, платена от предложителя. Одобрение на цената на предложението от надзорния орган. Изчисляване на цената на акция по стойността на предприятието. Обективни критерии за оценка, които се използват по правило при финансов анализ. Отговорност от държавата поради неправилно транспониране или прилагане на правото на Съюза. Право на обезщетение на предложителя поради определянето на завишена цена. Фиксирано намаление на обезщетението. Справедливо обезщетение.

Спор между E и Комисия за финансовите пазар по повод на искане, от една страна, за обявяване на незаконосъобразността на решение, с което тази комисия разрешава обратното изкупуване на акциите на V, които са предмет на предложение за поглъщане, и от друга, за присъждане на обезщетение за претърпяната в резултат на това решение вреда.

дело С-346/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност – Oпределяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – Възстановяване на ДДС – Посочване на номера на фактурата — Заявление за възстановяване

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Kогато заявлението за възстановяване на ДДС не съдържа пореден номер на фактурата, но съдържа друг номер, който позволява да се идентифицира фактурата, а оттам и съответната стока или услуга, данъчната администрация на държавата членка по възстановяване е длъжна да смята заявлението за „представено“. Данъчната администрация може да поиска от заявителя да й съобщи пореден номер, който дава уникална идентификация на фактурата.

Спор между данъчна служба и Y по повод на издадения на това дружество отказ да му се възстанови данък върху добавената стойност.

дело С-656/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност — Освобождавания при износ — Стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън Европейския съюз от купувач, който не е установен на територията на съответната държава членка — Стоки, които действително са напуснали територията на Съюза — Доказване — Отказ за възстановяване при износ — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност — Понятия „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, и „личен багаж“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаването, предвидено в Директивата за ДДС не обхваща стоките, които частно лице, неустановено в Съюза, пренася със себе си извън Съюза с търговска цел, за да ги препродаде в трета държава. Принципите на данъчна неутралност и на пропорционалност не допускат национална практика, при която данъчните органи автоматично отказват на данъчнозадължено лице предвиденото освобождаване от ДДС, когато установят, че това данъчнозадължено лице недобросъвестно е издало формуляра, въз основа на който купувачът се е ползвал от освобождаване. Понятия „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, неустановени в Съюза и „Личен багаж“.

Спор по повод на решение, с което се отказва предвиденото за стоките, които се пренасят в личния багаж на пътниците, освобождаване от данък върху добавената стойност.

дело С-801/19 от 17 декември 2020 година

Данък върху добавената стойност – Случаи на освобождаване – Предоставяне на разположение на парични средства срещу възнаграждение – Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество и превеждане на получената сума на издателя на записа на заповед – Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данък върху добавената стойност за отпускане на кредити и за сделки с други прехвърляеми инструменти. Освобождаване, което се прилага по отношение на сделка, която за данъчнозадълженото лице се състои в предоставяне на разположение на друго данъчнозадължено лице срещу възнаграждение на парични средства, получени от факторингово дружество след прехвърлянето на последното на запис на заповед. Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“.

Спор по повод определянето на данъка върху добавената стойност, дължим вследствие на възнаграждението, получено от F срещу предоставянето на K на парични средства, получени от факторингови дружества, притежаващи издадени от последното записи на заповед, заплащането по които е гарантирано от F.

© Апис Европа АД

Коментарите са затворени.