Държавен вестник, брой 105 от 11.12.2020 г.

Държавен вестник, брой 105 от 11.12.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 105 от 11.12.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания
ЗАКОН за хората с увреждания
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за гражданската регистрация
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за безмитната търговия
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за независимия финансов одит
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по енергетика

Президент на Републиката

УКАЗ № 263 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати
УКАЗ № 264 за назначаване на Милена Георгиева Иванова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати със седалище в гр. Мексико
УКАЗ № 265 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия
УКАЗ № 266 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия със седалище в гр. Бразилия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 07.12.2020 г. за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет
НАРЕДБА за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 09.12.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители
НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА за студентските стажове в държавната администрация
НАРЕДБА за стипендиантската програма в държавната администрация
РЕШЕНИЕ № 897 от 07.12.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Тервел-Бонево“, разположено в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, община Тервел, област Добрич, на „Пътно строителство“ – АД, гр. Добрич
РЕШЕНИЕ № 898 от 07.12.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Добруджа – юг“, община Шабла, област Добрич
РЕШЕНИЕ № 899 от 07.12.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Панорама – юг“, община Варна, област Варна

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-3 от 01.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-4 от 14.08.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-6 от 04.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

Българска народна банка

НАРЕДБА № 40 от 01.12.2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
НАРЕДБА № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания
НАРЕДБА № 3 от 5.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРАВИЛА за добра медицинска практика по здравни грижи в Република България
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
СПИСЪК на действащите адвокати в Република България за 2021 г.

 

Коментарите са затворени.