Полезно в ДВ (бр. 99 от 20.11.2020 г.)

В днешния 99-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за закрила на детето с цел превенция на здравето на децата до 18-годишна възраст чрез въвеждане на допълнително ограничение, свързано с употреба на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.

Промените са продиктувани от вредите, които продуктите, наподобяващи тютюневи изделия с неясен произход и неясна субстанция – пушени в наргилета, например, могат да нанесат върху подрастващите. Освен санкции за подрастващите, отговорност ще носят и техните родители.

Изменен е Правилникът за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, за да бъде приведен в съответствие с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2020 г.).

Определено е устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

В продължение на извършеното от Република България официално нотифициране на Европейската комисия, че националното звено ETIAS ще бъде изградено от МВР, в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е създадено ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) – национално звено ETIAS.

Регламентира се дейността на досегашните научноизследователски и научно-приложни институти и се определя тяхната организационна структура.

Коментарите са затворени.