Освобождават десетки организации от задължението да следят за пране на пари

Десетки организации да бъдат освободени от задължението да правят комплексна проверка на клиентите си и оценка на риска и да разкриват информация за съмнителни сделки и операции. Това се предлага в проект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, който днес беше огласен за обществено обсъждане (пълния му текст виж тук).

Идеята е тези мерки срещу прането на пари вече да не прилагат търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министрите и кметовете при сключване на концесионни договори, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, професионалните съюзи и съсловните организации.

Задължението отпада и за пазарни оператори и/или регулирани пазари, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти, централните депозитари на ценни книжа, Националната агенция за приходите и митническите органи.

Няма да правят проверка на клиентите си и да докладват за съмнителни операции и всички професионални спортни клубове. Това задължение остава само за футболните.

„По отношение на професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в наднационалната оценка на риска от изпиране на пари професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари. Последното обуславя предложението за преформулиране на тази категория, като приложното ѝ поле се ограничи до професионални футболни клубове“, пишат авторите на измененията от Министерството на финансите.

От мотивите към законопроекта става ясно, че в момента ЗМИП на практика изисква мерки срещу прането да прилагат много организации, при които рискът от такова почти няма или е минимален.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.