Нова европейска финансова практика – ноември 2020 г.

Нови решения

дело С-287/19 от 11 ноември 2020 година

Платежни услуги във вътрешния пазар – Персонализирани многофункционални банкови карти — Функция за комуникация в близък обсег (NFC) – Изменения в условията на рамков договор — Мълчаливо приемане – Права и задължения, свързани с платежните услуги — Дерогация за платежните инструменти с ниска стойност – Платежен инструмент, който не може да бъде блокиран – Платежен инструмент, използван анонимно – Ограничаване на действието на съдебното решение във времето – Понятието „платежен инструмент“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на потребителите. Действителност на клаузите, които предвиждат мълчаливо съгласие и с които върху ползвателя на платежната услуга се прехвърля рискът, що се отнася до отговорността за неразрешени плащания. Безконтактно плащане на ниска стойност чрез използване на функцията NFC на персонализирана многофункционална банкова карта, което следва да се счита за анонимно използване на платежния инструмент. Платежен инструмент, който не може да бъде блокиран или не е възможно да се предотврати по-нататъшното му използване.

Понятие „платежен инструмент“.

Спор относно действителността на договорни клаузи, уреждащи използването на персонализирани многофункционални банкови карти, оборудвани за осъществяване на функцията за комуникация в близък обсег (Near Field Communication), по-широко известна като функция за „безконтактно плащане“.

дело С-300/19 от 11 ноември 2020 година

Социална политика — Колективни уволнения — Начини за изчисляване на броя на уволнените работници — Референтен период, който да се вземе предвид — Понятие „Колективно уволнение“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Защита на работниците в случай на колективни уволнения. Преценка дали спорно индивидуално уволнение е част от колективно уволнение Референтен период за изчисляване на броя на уволнените работници. Понятие „Колективно уволнение“.

Спор относно законността на индивидуално уволнение.

дело С-42/19 от 12 ноември 2020 година

Право на приспадане на ДДС, заплатен по предходни доставки от смесено холдингово дружество за консултантски услуги във връзка с пазарно проучване с оглед на евентуалното придобиване на дялови участия в други дружества — Отказ от проектите за придобиване — ДДС, платен по получени доставки за банкова комисиона за организация и структуриране на облигационен заем, предназначен да осигури на дъщерните дружества необходимите средства за извършване на инвестиции — Неосъществени инвестиции — Понятие „Данъчнозадължено лице“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Право на холдинговите дружества на приспадане на ДДС, когато холдингово дружество само управлява някои дружествени акции, а на други притежавани от него дружества предоставя облагаеми услуги (т.нар. смесено холдингово дружество). Разходи за консултантски услуги и за емитиране на корпоративни облигации за придобиване на друго дружество. Промяна на планираните извършени доставки. Приспадане на данъка, платен за организация и структуриране на облигационен заем, за допълване на структурата на финансиране на дъщерните дружества, но тъй като посочените инвестиции не са се реализирали, в крайна сметка е изцяло е прехвърлен на дружество-майка на групата.

Спор по повод на възможността за приспадане на данъка върху добавената стойност платен по получени доставки за разходи, свързани, от една страна, с консултантски услуги по проучване на пазара с оглед на евентуални придобивания на дялови участия в други дружества и от друга страна, с плащането на комисиона на банка за организация и структуриране на облигационен заем, при положение че както придобиването, така и инвестициите, с оглед на които е бил сключен заемът, не са се осъществили.

дело С-427/19 от 12 ноември 2020 година

Приложимо право към производството по ликвидация на застрахователните предприятия – Отнемане на лиценза на застрахователна компания – Назначаване на временен ликвидатор – Липса на съдебно решение за откриване на производството по ликвидация в държавата членка по произход – Спиране на съдебните производства по отношение на съответното застрахователно предприятие в държавите членки, различни от държавата членка по произход на това предприятие – Понятие „решение за откриване на производство за ликвидация на застрахователно предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Решение за откриване на производство по ликвидация на застрахователни компании. Компетентност да се определи дали е налице такова решение. Решение за отнемане на лиценза на застрахователно предприятие и за назначаване на негов временен ликвидатор, взето от орган на държавата членка по произход на застрахователното предприятие, без формално да е постановено съдебно решение за откриване на производство по ликвидация. Правото на държавата членка по произход на застрахователно предприятие, което предвижда спиране на всяко съдебно производство по отношение на това застрахователно предприятие в случай на отнемане на лиценза му и назначаване на временен ликвидатор за него, трябва да се прилага от съдилищата на другите държави членки.

Понятие „решение за откриване на производство за ликвидация на застрахователно предприятие“.

Спор между застрахователни компании относно плащането на застрахователно обезщетение.

дело С-734/19 от 12 ноември 2020 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Отказ от първоначално планираната дейност – Корекция на приспаданията на платения по получени доставки ДДС – Дейност в областта на недвижимите имоти

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС за стоки — в случая недвижими имоти — и за услуги, придобити за осъществяване на облагаеми сделки, се запазва, когато първоначално предвидените инвестиционни проекти са били изоставени, или в такъв случай този ДДС трябва да се коригира. Когато не е налице договор за поръчка без упълномощаване, механизмът, свързан с фигурата на комисионер, се прилага, когато данъчнозадълженото лице строи сграда в съответствие с нуждите и изискванията на друго лице, което да вземе сградата под наем.

Спор относно приспадането на платения по получени доставки данък върху добавената стойност от разходите, свързани с проекти за недвижими имоти, които в крайна сметка са изоставени. Спор относно приспадането на платения по получени доставки данък върху добавената стойност от разходите, свързани с проекти за недвижими имоти, които в крайна сметка са изоставени.

дело С-77/19 от 18 ноември 2020 година

Данък върху добавената стойност – Освобождаване на доставката на услуги, предоставени от самостоятелни групи лица на техни членове — Приложимост по отношение на ДДС групите – Териториален обхват — Група, установена в трета държава – Връзка с груповото данъчно облагане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Система на данъка върху добавената стойност. Освобождаване от данък. Услуги, предоставяни от самостоятелна група за споделяне на разходите на нейните членове. Доставка на услуги, предоставени от самостоятелна групa лица на ДДС група, при положение че всички членове на последната група не са членове на посочената самостоятелна група лица.

Спор между K и C (данъчна и митническа администрация) по повод отказа на последната да му предостави освобождаването от данъка върху добавената стойност, предвидено в полза на самостоятелните групи лица.

дело С-299/19 от 18 ноември 2020 година

Борба със забавяне на плащане по търговските сделки — Обществена поръчка за строителство — Понятия „търговска сделка“, „доставка на стоки“ и „предоставяне на услуги“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Забава за плащане в областта на обществените поръчки за строителство. Обществени поръчки с предмет изпълнение или проектиране и изпълнение на строителни работи. свързаните с обществени поръчки за строителство. Механизми за борба със забавата на плащания.

Понятия „търговска сделка“, „доставка на стоки“ и „предоставяне на услуги“.

Спор по повод плащането на мораторни лихви върху сума, дължима за изпълнението на поръчка с предмет изграждане на операционен блок в болница.

дело С-519/19 от 18 ноември 2020 година

Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела — Договорна клауза за предоставяне на компетентност, сключена от пътник, който има качеството на потребител — Вземане на пътника спрямо авиокомпанията — Прехвърляне на вземането на дружество за събиране на вземания — Противопоставимост на клаузата за предоставяне на компетентност от авиокомпанията на дружеството, на което е прехвърлено вземането на пътника

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Договор за въздушен превоз. Клауза за предоставяне на компетентност, включена в договор за превоз, който е сключен между пътник и авиокомпания, може да бъде противопоставена от последната на дружество за събиране на вземания, на което пътникът е прехвърлил вземането си. Клауза, която, без да е била индивидуално договорена, е включена в договор между потребител, т.е. пътника, ползващ въздушен транспорт, и продавача или доставчика, т.е. посочената авиокомпания, и която предоставя изключителна компетентност на съда или съдилищата по седалището на авиокомпанията, трябва да се счита за неравноправна.

Спор по повод заплащане на сума, представляваща обезщетение за отмяната на полет.

дело С-775/19 от 19 ноември 2020 година

Митнически кодекс на Общността – Определяне на митническата стойност – Плащания, които купувачът на стока извършва в допълнение към покупната цена, в зависимост от приходите си – Договорна стойност на внасяните стоки – Плащане срещу предоставянето на право на изключителна дистрибуция – Понятие „условие за продажбата“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Плащане, извършено през ограничен период от време от купувача на внасяни стоки на продавача в замяна на предоставянето от последния на право на изключителна дистрибуция на тези стоки на определена територия и изчислено върху реализирания на тази територия оборот, което трябва да се включи в митническата стойност на посочените стоки.

Понятие „условие за продажбата“.

Спор във връзка с отчитането на плащане срещу предоставянето на право на изключителна дистрибуция при определяне на митническата стойност на внасяни от трети страни стоки с оглед на допускането им за свободно обращение на територията на Европейския съюз.

Коментарите са затворени.