Държавен вестник, брой 98 от 17.11.2020 г.

Държавен вестник, брой 98 от 17.11.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 98 от 17.11.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
ЗАКОН за публичните финанси
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 от 09.11.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социалните услуги

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

КОДЕКС за разследване на морски произшествия и морски инциденти

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-1243 от 09.11.2020 г. за условията и реда за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управлението на проекти или програми и за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 2 от 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
НАРЕДБА № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 343 на БНБ от 29.09.2020 г. за изваждане от обращение на банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г.

 

Коментарите са затворени.