Държавен вестник, брой 95 от 06.11.2020 г.

Държавен вестник, брой 95 от 06.11.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 95 от 06.11.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план
РЕШЕНИЕ за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, и изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 218 за освобождаване на Катя Петрова Тодорова от длъжността постоянен представител на РепубликаБългария към Съвета на Европа
УКАЗ № 219 за назначаване на Мария Ганчева Спасова за постоянен представител на Република България към Съвета на Европа със седалище вСтрасбург, Френската република
УКАЗ № 220 за освобождаване на Георги Великов Панайотов от длъжността постоянен представител на Репуб- лика България към Организацията наобединените нации в Ню Йорк
УКАЗ № 221 за назначаване на Лъчезара Стоянова Стоева за постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк със седалище Ню Йорк, Съединените американски щати
УКАЗ № 226 за назначаване на полковник Бойко Савков Василев на длъжността заместник-началник на Нацио-налната служба за охрана

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 04.11.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Министерство на културата

АНЕКС към Рамковото споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование

Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
НАРЕДБА № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания
НАРЕДБА № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

 

Коментарите са затворени.