Полезно в ДВ (бр. 89 от 16.10.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за убежището и бежанците, с които се прецизират и допълват разпоредби, така че да са в съответствие с европейското законодателство и с препоръките на Европейската комисия.

Променя се концепцията за „сигурна трета държава“, като се предвижда произходът на чужденец от такава държава да е основание за отхвърляне на молбата за предоставяне на международна закрила. В тази връзка се осигуряват необходимите процедурни гаранции за изследване на връзката между чужденеца и третата сигурна държава чрез индивидуална проверка на сигурността в държавата на съответния кандидат и задължението за надлежно информиране на кандидата относно процедурата за предоставяне на международна закрила.

Въвежда се възможност за възобновяване на производството по разглеждане на молбата за международна закрила в деветмесечен срок от прекратяването му и се осигурява представителство на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци при осигуряване на принципа за най-добрия интерес на детето. Непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, който се намира на територията на Република България, вече ще се представлява в производството по този закон от адвокат, вписан в регистъра за правна помощ на Националното бюро за правна помощ.

Чужденец с предоставена международна закрила има право да пребивава на територията на Република България за срока на валидност на издадените му български лични документи.

 Промени има в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и евентуално продължаващо разпространение на COVID-19 в България срокът за изплащане на компенсации на работодатели за запазване на работните места се удължава от 1 октомври до 31 декември 2020 г.

Средства за запазване на заетостта при облекчените условия, определени за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, могат да се изплащат и на работници и служители, осигурени в икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“, от Класификацията на икономическите дейности.

Размерът на подкрепата от държавата ще е равна на 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец август 2020 г. Прецизира се начинът за определяне на средствата за запазване на заетостта на работниците и служителите чрез изчисляване на среднодневен осигурителен доход. Работодателят, получил средства за запазване на заетостта, ще изплаща на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за август 2020 г.

Регламентира се процедура за установяване и събиране на невъзстановени средства от работодатели по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване. Заявленията за изплащане на средства по постановлението за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020 г., ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

 Обнародвана е нова Наредба № 7 от 9 октомври 2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни, която влиза в сила след две седмици.

Уеднаквяват се условията и редът за вземане на проби от официалния контрол и така ясните критерии за доставяне и приемане на пробите в лабораториите ще спомогне за недопускането на възможността от компрометирането им. Ще се уеднаквят правилата за изготвяне на протокол от изпитване и това ще улесни лабораторната дейност.

В новия акт е регламентирано, че производителят на хранителни продукти ще бъде длъжен сам да плати изследването за наличие на опасни съставки в храните, ако има подаден сигнал от потребители за проблем с качеството им. Другите случаи, при които производителят плаща за изследването, са ако при инспекция от експерти на Агенцията по храните се констатират някакви несъответствия, водещи до съмнения в безопасността и качеството на храните, или пък ако самият бизнес оператор поиска изследване.

Коментарите са затворени.