Държавен вестник, брой 92 от 27.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 92 от 27.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 92 от 27.10.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели
ЗАКОН за марките и географските означения15
ЗАКОН за промишления дизайн16
ЗАКОН за топологията на интегралните схеми
ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24.09.1960 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов относно това как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 14 от 15.10.2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г.
ЗАКОН за устройство на територията

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 22.10.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 от 22.10.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 от 22.10.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 от 23.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 от 23.10.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за приобщаващото образование

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
НАРЕДБА № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-918 на НСИ от 20.10.2020 г. за определяне праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

 

Коментарите са затворени.