Държавен вестник, брой 89 от 16.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 89 от 16.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 89 от 16.10.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз
ЗАКОН за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците
ЗАКОН за убежището и бежанците
ЗАКОН за чужденците в Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 211 за освобождаване на Александър Андреев Андреев като член на Централната избирателна комисия, считано от 09.10.2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 от 12.10.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Министерство на външните работи

ИЗМЕНЕНИЕ на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Министерство на финансите

ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
СПОРАЗУМЕНИЕ за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество
ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22.10.1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18.12.1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18.12.1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) (Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 25 януари 2019 г. – ДВ, бр. 12 от 2019 г. В сила за Република България от 18.06.2020 г.)
ПРОТОКОЛ за корекция на текста на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22.10.1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18.12.1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18.12.1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), подписан във Варшава на 25 ноември 2014 г.15

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 7 от 09.10.2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни
НАРЕДБА № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни

 

Коментарите са затворени.