Държавен вестник, брой 88 от 13.10.2020 г.

Държавен вестник, брой 88 от 13.10.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 88 от 13.10.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Централната избирателна комисия

Президент на Републиката

УКАЗ № 207 за награждаване на о.з. старши лейтенант проф. д-р Никола Николов Владов с орден „Стара планина“ първа степен с мечове

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 08.10.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 219 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 на МС от 17.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 от 08.10.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 от 08.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество при бедствия, подписано на 26 юли 2019 г. в Подгорица (Утвърдено с Решение № 654 от 17.09.2020 г. на Министерския съвет. )
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване
ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-986 от 12.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 6 от 05.10.2020 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните и за условията и реда за прилагането им

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната

 

Коментарите са затворени.