Полезно в ДВ (бр. 92 от 27.10.2020 г.)

В новия 92-ри брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, чиято цел е изпълнение на задължението на страната ни да осигури възможност за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд.

Създава се глава „Представители по индустриална собственост“, с която изчерпателно се регламентират всички въпроси, свързани с упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила по вписване на тези лица, дружества или съдружия в регистрите, издаването на удостоверение, спирането и прекратяването на дейността, отписването от регистъра и обезсилването на издадено удостоверение. Като цяло предложените текстове възпроизвеждат досегашната правна уредба, съдържаща се в Наредбата за представителите по индустриална собственост, и там трябва да отпаднат съществуващите разпоредби, съгласно които от потребителите се изисква представяне на документи, които Патентното ведомство следва да събира по служебен път.

Променя се срокът, в който потребител може да иска удължаване на срока за извършване на определено действие поради настъпили особени непредвидени обстоятелства, като се предвижда той да бъде до един месец след отпадане на причината, но не по-късно от три месеца от изтичане на пропуснатия срок, като изрично се посочват хипотезите, при които удължаване на срока не се допуска. Съкратен е и срокът, в който подателят на заявление за регистрация на полезен модел може да направи искане за отлагане на регистрацията, като се предвижда това искане да бъде правено едновременно с подаване на заявлението, а не както досега – в тримесечен срок от подаването.

Разширява се кръгът на лицата, които могат да осъществяват представителство пред Патентното ведомство – то ще може да бъде упражнявано и от адвокати, които са придобили право да извършват дейност по реда на Закона за адвокатурата.

С преходните и заключителните разпоредби се изменя и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение. Разпоредбата, свързана с правомощията на управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, ще се прилага и по време на извънредната епидемична обстановка, в каквато се намира страната ни в момента, и 9 месеца след нейната отмяна, като новата разпоредба влиза в сила от 14 юли 2020 г.

Обнародвано е Решение № 14 от 15 октомври 2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г., с което Конституционният съд (КС) премахва необжалваемостта на общите устройствени планове. Той обяви за противоконституционен чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За противоречаща на основния закон беше обявена и нормата на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“.

КС счита, че възможността за обжалване на подробните устройствени планове (ПУП) не е в състояние да отстрани допуснатите нарушения при изработване на общите устройствени планове (ОУП): „Намерението на законодателя да предвиди необжалваемост на общите устройствени планове не е проведено последователно в духа на принципа за равенство, тъй като държавата може чрез областния управител да защити държавните и обществените интереси, ако приеме, че те са засегнати от акта на органа на местно самоуправление за одобряване на общия устройствен план. С разпоредбата на чл. 127, ал. 6, изр. 2 ЗУТ е предоставено право на областния управител да върне решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план за ново обсъждане или да го оспори пред съответния административен съд при условията и по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това правомощие на областния управител е в защита на държавния интерес, като в същото време възможността за защита на личния интерес на гражданите е отнета“.

Другата отменена разпоредба регламентираше, че срокът за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост за имоти, предвидени за озеленени площи, е 15 години. „Определеният в оспорения израз на чл. 208, ал. 1 ЗУТ срок от 15 години за започване на отчуждителното производство за имоти, отредени по влезлия в сила подробен устройствен план за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 ЗУТ, противоречи на легитимните правни очаквания и създава правна несигурност, което противоречи на принципа на правовата държава“, пишат конституционните съдии. Освен това той противоречи и на публичния интерес.

Промени има в Наредбата за приобщаващото образование, съгласно които допълнителното обучение може да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда най-малко 10 учебни часа месечно.

Допълнително обучение по учебни предмети ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни, или за компенсиране за ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда.

Създава се възможност дейности за подкрепа на личностното развитие от разстояние в електронна среда да се осъществяват и от центровете за специална образователна подкрепа.

Коментарите са затворени.