Полезно в ДВ (бр. 81 от 15.09.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, която бе подписана на 17 юни 2019 г.

Тя регламентира отношенията между двете държави, засягащи автомобилните превози от или до територията на договарящите се страни, както и за транзитното преминаване. Смесена комисия от представители на компетентните органи на двете държави ще осигурява изпълнението на спогодбата чрез обсъждане и решаване на възникнали проблеми при осъществяване на международни автомобилни превози на пътници и товари между България и Черна гора и транзит през техните територии.

Обнародвана е нова Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа.

Конкретизират се изискванията за регистрацията и дерегистрацията на емисия финансови инструменти, както и за регистрацията и сетълмент на сделките с финансови инструменти. Уреждат се изрично изисквания към електронната база от данни и регистрите, които поддържа и води централния депозитар на ценни книжа. Предвижда се централният депозитар на ценни книжа да открива за всяка регистрирана емисия финансови инструменти, които дават еднакви права.

Уреждат се правилата и процедурите за всяка управлявана от централния депозитар на ценни книжа система за сетълмент на ценни книжа, за необходими действия при откриване на процедура по несъстоятелност срещу негови участници и лица по чл. 131, ал. 2 от ЗППЦК.

Коментарите са затворени.