Полезно в ДВ (бр. 80 от 11.09.2020 г.)

В новия 80-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка, които целят да очертаят общите параметри на учебно-изпитните програми – вид, времетраене, учебно съдържание, оценявани компетентности и минимален праг в оценяването на държавните зрелостни изпити.

Трябва да се даде яснота на учениците в профилираните гимназии и в профилираните паралелки в средните или в специализираните училища, които през следващата учебна година започват обучението с и във  втори гимназиален етап, какво ще се проверява чрез зрелостните изпити, които ще полагат през 2022 г., доколкото ЗПУО изисква като втори задължителен държавен зрелостен изпит да положат изпит по предмет по избор, който са изучавали с учебно съдържание за придобиване на профилираната подготовка.

Извън тези основни промени в наредбата се допълват и доразвиват текстове с цел по-доброто прилагане и хармонизиране, напр. въвеждане на поднива по чужд език и преразпределение на броя часове за изучаване на отделни задължителни модули от профилираната подготовка по биология и здравно образование.

Обнародвана е нова Наредба № 3 от 3.09.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации, която влиза в сила от днес.  В новия акт детайлно са разписани правата и задълженията на служителите на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, осъществяващи контрол върху дейността на развъдните организации.

Предвидено е задължение за контролираните обекти да оказват съдействие с цел безпрепятствено протичане на проверките, както и да предоставят достъп до служебните помещения, зоотехническата документация и до компютъризираните системи за  управление на информацията на проверяваната развъдна организация. Анонимно подадени сигнали няма да бъдат разглеждани и по тях няма да се извършва проверка, се уточнява в наредбата.

Промени има в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, съгласно които екостикер ще бъде поставен на всички автомобили у нас. Той ще показва колко замърсява колата и ще се поставя горе на предното стъкло на колата. Стикерът ще има вграден идентификатор с антена, позволяващ да се чете от голямо разстояние.

Целта е камери да могат да приемат сигнала в коя екогрупа е автомобилът и при ограничения колата да не бъде допускана в дадено населено място или в квартали и райони със замърсявания на въздуха.

Всички автомобили у нас ще бъдат разделени в пет екокатегории. В коя екологична група ще попадне автомобилът ще зависи от EURO от 1 до 6 категорията или датата на първа регистрация и количеството вредни газове, които отделят. Засега тази категоризация няма да влияе върху данъка на автомобила.

Газовата уредба ще се взима предвид при определяне на екологичната група. При категоризиране на автомобил с газова уредба проверката на отделяните вредни газове, ще се определя при работа на двигателя на газ. В зависимост от това дали автомобилът е дизелов или бензинов ще се мери съответно димност или съдържание на въглероден оксид в отработените газове, като от показанията също ще зависи в коя група ще попадне колата.

Целта на промените е най-замърсяващите автомобили да бъдат спирани в определени зони на града или дни, когато са регистрирани пикови стойности на вредни емисии във въздуха. Това ще се решава от общината.

Коментарите са затворени.