Държавен вестник, брой 81 от 15.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 81 от 15.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 81 от 15.09.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Президент на Републиката

УКАЗ № 182 за освобождаване на Илия Веселинов Милушев като член на Съвета по киберсигурността и определяне на Стефан Димитров Годжевъргов – съветник по сигурност и отбрана, за член на Съвета по киберсигурността

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 10.09.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 14.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 на МС от 20.08.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 10.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 от 11.09.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
НАРЕДБА № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение
НАРЕДБА № 4 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение

 

Коментарите са затворени.