Държавен вестник, брой 80 от 11.09.2020 г.

Държавен вестник, брой 80 от 11.09.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 80 от 11.09.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ – АД
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за промяна в ръководството на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия

Патентно ведомство на Република българия

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
НАРЕДБА № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 3 от 03.09.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1886-НС от 09.09.2020 г. относно обявяване на Лиляна Друмева Радева за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, в 44-то Народно събрание

 

Коментарите са затворени.