Държавен вестник, брой 68 от 31.07.2020 г.

Държавен вестник, брой 68 от 31.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 68 от 31.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за радиото и телевизията
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
РЕШЕНИЕ за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт

Президент на Републиката

УКАЗ № 150 за награждаване на Иван Димитров Терзиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 154 за освобождаване на бригаден генерал Красимир Александров Станчев от длъжността началник на Националната служба за охрана, считано от 31.07.2020 г.
УКАЗ № 155 за определяне на полковник Емил Симеонов Тонев – заместник-началник на Националната служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната службаза охрана, считано от 31.07.2020 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 11 от 23.07.2020 г. по конституционно дело № 15 от 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 27.07.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
РЕШЕНИЕ № 519 от 24.07.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина, от находище „БЛЯН“, участък „VII“, участък „І“, участък „III“ и участък „IV и V“, разположено в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област Русе, на „ВАТИЯ КВАРЦ“ – АД, гр. София
РЕШЕНИЕ № 520 от 24.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Иканталъка 2“, община Каварна, област Добрич

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
НАРЕДБА № 8 от 13.11.2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
НАРЕДБА № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин изм. _
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Висш адвокатски съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Министерство на вътрешните работи
Държавна агенция „Национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № Iз-3025 от 2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност
ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-3025 от 21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1848-НС от 28.07.2020 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, на мястото на Владислав Иванов Горанов

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2020 г.

 

Коментарите са затворени.