Държавен вестник, брой 67 от 28.07.2020 г

Държавен вестник, брой 67 от 28.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 67 от 28.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за медицинските изделия
ЗАКОН за хората с увреждания
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-омбудсман
РЕШЕНИЕ за изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за финансов надзор
РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Президент на Републиката

УКАЗ № 145 за освобождаване на Мая Николова Добрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великото херцогство Люксембург
УКАЗ № 146 за назначаване на Пламен Любомиров Бончев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великото херцогство Люксембург със седалище в гр. Брюксел, Кралство Белгия
УКАЗ № 148 за награждаване на Татяна Тодорова Сърбинска с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 21.07.2020 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 5.04.2013 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 23.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 24.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 24.07.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Инспекторат към висшия съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
НАРЕДБА № І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

 

Коментарите са затворени.