Държавен вестник, брой 66 от 24.07.2020 г.

Държавен вестник, брой 66 от 24.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 66 от 24.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 141 за награждаване на Мая Борисова Вапцарова с орден „Св. св. Ки-рил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 142 за награждаване на Симеон Кирилов Идакиев с орден „Св. св.Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 143 за награждаване на Методи Филчев Илиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 144 за награждаване на Елена Филипова Кутева-Тъпкова с орден„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 21.07.2020 г. за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 21.07.2020 г. за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.
НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 21.07.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление № 27 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението
РЕШЕНИЕ № 502 от 21.07.2020 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Робинзон“, община Несебър, област Бургас

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-9 от 06.07.2020 г. за условията и реда за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 5 от 02.07.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология – антидотна терапия
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 16 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната
НАРЕДБА № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

 

Коментарите са затворени.