Държавен вестник, брой 65 от 21.07.2020 г.

Държавен вестник, брой 65 от 21.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 65 от 21.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
ЗАКОН за защита на растенията
ЗАКОН за пчеларството
ЗАКОН за управление на агрохранителната верига
ЗАКОН за фуражите
ЗАКОН за храните22
ЗАКОН за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 9 от 14.07.2020 г. по конституционно дело № 3 от 2020 г.
ЗАКОН за социалните услуги

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 16.07.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
НАРЕДБА № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

 

Коментарите са затворени.