Държавен вестник, брой 61 от 10.07.2020 г.

Държавен вестник, брой 61 от 10.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 61 от 10.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 127 за награждаване на ст.н.с. д-р Александър Данаилов Скордев с медал „За заслуга“

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 30.06.2020 г. по конституционно дело № 14 от 2019 г.

Министерство на правосъдието

ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието
ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 16 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“
НАРЕДБА № 9 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“

Министерство на финансите
Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица
НАРЕДБА № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията
НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация
НАРЕДБА № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

 

Коментарите са затворени.