Държавен вестник, брой 60 от 7.07.2020 г.

Държавен вестник, брой 60 от 07.07.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Брой 60 от 07.07.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за Българския Червен кръст
ЗАКОН за Българския Червен кръст
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
ЗАКОН за защита при бедствия
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България19
ЗАКОН за чужденците в Република България19
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства19
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г.
РЕШЕНИЕ по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г.
РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 03.07.2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 03.07.2020 г. за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 03.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 03.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 03.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 03.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 03.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 03.07.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, приета с ПМС № 147 от 2016 г.
НАРЕДБА за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 445 от 03.07.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Силистар“, община Царево, област Бургас

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 15 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“
НАРЕДБА № 56 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11603 от 31.07.2019 г. по административно дело № 13721 от 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 8294 от 26.06.2020 г. по административно дело № 14350 от 2019 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1832 от 02.07.2020 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 

Коментарите са затворени.